Maandag 29 mei 2017 werd de voorjaarsvergadering gehouden, bij het Veenweide InnovatieCentrum in Zegveld. Na de korte ALV volgde een interessant inhoudelijk programma over Landbouw en Waterbeheer.

Voorjaarsvergadering WaterForce, mei 2017

 • Datum: 29 mei 2017
 • Tijd: 15.00 – 18.30 uur
 • Locatie: Veenweide InnovatieCentrum, Oude Meije 18 in Zegveld
 • Contact: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. en This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Programma

vooraf: Themagroepen, oa bijeenkomst van TG Industriewater
15.00 | Inloop met koffie & thee voor deelnemers aan ALV en inhoudelijk deel
15.10 | Welkom door Marc Balemans, voorzitter
15;15 | ALV Vereniging WaterForce, statutair gedeelte
16:30 | Thema: Landbouw en waterbeheer, inhudelijk deel
18.00 | Zeepkist: pitches van WaterForce leden, onder het genot van een drankje en een hapje
18.45 | Afsluitend: gezamenlijke maaltijd, voor degenen die zich ingeschreven hebben


ALV Vereniging WaterForce, statutair gedeelte

Login en download: Agenda ALV

 1. Verslag najaarsvergadering november 2016 (login en download verslag)
 2. Financiën en Kascontrole 2016, Peter Paul Verbrugge en Erik Eggers (login en download jaarrekening en balans 2016)
  - 2.1 verslag van de kascontrole commissie, decharge penningmeester over gevoerde financieel beleid 2016
  - 2.2 benoeming kascontrole commissie 2017
 3. Communicatie
  - 3.1 toelichting op aanpak en resultaat, door Marc Balemans (login en download Communicatieplan)
  - 3.2 discussie communicatieplan, stemming door leden over aanpak en middelen, olv Astrid Meier
 4. Eerste lustrum vWF, voorstellen commissie
 5. Rondvraag en afsluiting statutair deel

Thema: Landbouw en waterbeheer, door Erik Jansen (VIC) en Gé van den Eertwegh

Erik Jansen gaf een korte toelichting op het Veenweide InnovatieCentrum (VIC). Waar zijn we en welke resultaten worden hier bereikt? Daarna ging Gé van den Eertwegh in op het project 'Proefpolder Kringlooplandbouw'.

Het project Proefpolder Kringlooplandbouw geeft richting aan kringlooplandbouw voor een betere oppervlaktewaterkwaliteit. Dat levert een belangrijke bijdrage aan de opgave om te komen tot een duurzaam watersysteem. Tegelijkertijd wil het project een bijdrage leveren aan het afremmen van bodemdaling, aan reductie van emissies van ammoniak en CO2 naar de lucht en aan klimaatmitigatie. Overall wordt daarmee ook een bijdrage geleverd aan internationale doelen. Last-but-not-least wordt een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het ‘nieuwe’ duurzame melkveebedrijf met toegevoegde economische waarde. Het project heeft aspecten van praktijkinnovatie, wetenschap en beleid, en zet in op een intensieve wisselwerking tussen deze aspecten.